ליקוטי עצות זיכרון, ט

אף על פי שצריכין לשמר הזכרון לענין תורה ועבודת ה'.אבל יש גם מעלות בהשכחה, כי צריכין להרגיל עצמו להשכיח מדעתו כל הדברים המבלבלים את האדם מעבודתו יתברך ובפרט בשעת התפלה, שכל הבלבולים באים אז.ועל פי רב מבלבל אותו מה שעבר, שלא טוב עשה בענין זה ובענין זה וכו'.על כן צריכין להרגיל עצמו שתכף ומיד שחולף ועובר הדבר, יעבר ויסלק אותו מדעתו לגמרי, ויסיח דעתו מזה לגמרי ולא יתחיל לחשב עוד במחשבתו בענין זה כלל, ובפרט בשעת התפלה.וכן כל דאגת העוונות שעבר וכל הפגמים שפגם, הכל צריך להעבירם ולהשכיחם מדעתו בשעת התפלה והעבודה.ואפלו בכל היום כלו אין טוב שיחשב בהם, רק בשעה מיחדת שרוצה בכונה לשבר לבו ולפרש שיחתו וכו', שאז דיקא יזכיר עצמו כל מה שעבר.אבל בשאר היום צריך להשכיחם מדעתו, כדי שיוכל לעסק בעבודת ה' בשמחה, ובפרט בשעת התפלה כנ"ל (שהר"ן כו)

נקודה למחשבה:
עבודת השם היא דרך חיים, מרשם להצלחה הינו פיתוח המיומנות להניח בצד את החטאים והעוונות ולהשאיר על הגב את השמחה של התורה, תפילה ומעשים טובים

העצה:
אין תגובתך גזירה משמיים, אלא בחירה
לא תמיד נצליח לקיים את שבחרנו … אבל הבחירה תמיד אצלך!

בחרת לזכור בחברך את הטוב – זה אתה, אשריך!